Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

DBSJ

Dom Božského Srdca JežišovhoDBSJ.jpgDruh zariadenia: Útulok
Kapacita: 71 príjemcov sociálnej služby
Miesto poskytovania sociálnej služby: 059 73 Žakovce 30
Klienti: muži bezdomovci a osoby po výkone trestu, mládež po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy
Služby: celodenné stravovanie, ošatenie, poradenstvo, administratívna pomoc, pracovná terapia

V máji 1991 sme dostali od spišského sídelného biskupa Františka Tondru na našu charitatívnu činnosť, ktorá je tiež zahrnutá v stanovách IKV, areál starej fary v Žakovciach v okrese Kežmarok, aj s priľahlými budovami.

Prečo dom pre bezdomovcov
V súčasnosti je na Slovensku mnoho bezdomovcov, ktorí bezcieľne blúdia našimi mestami. Mnohí nedokážu žiť samostatne, alebo sa momentálne nevládzu postaviť na vlastné nohy a zaradiť sa do spoločnosti.
Pasívne poskytovanie finančných prostriedkov na živobytie bez možnosti riadneho ubytovania a zaradenia do pracovného procesu, pôsobí demotivujúco a zvyšuje riziko protispoločenského správania.
Z našich skúsenosti vieme, že títo ľudia sa vo väčšine prípadov pohybujú medzi výkonmi trestu, či psychiatrickými liečeniami (najmä protialkoholickými). Tento spôsob je však veľmi drahý a stojí našu spoločnosť nemalé finančné prostriedky. Pri konzultáciách s odborníkmi sa nám sťažujú, že nám akútne chýba druh zariadenia pre postpenitenciarnu starostlivosť o ľudí z väzníc a tak isto pre deti, ktoré opustia brány detských domovov a ktoré nedokážu sami odštartovať do normálneho života. Ide o ľudí väčšinou jednoduchších, bez akéhokoľvek zázemia, ktorí sa ocitnú na ulici. Na ulici sa dá prežiť len veľmi ťažko bez alkoholu, resp. drog, na to však treba peniaze a tak sa táto skupina ľudí dopúšťa krádeži a rôznej kriminality, ktorá ich skôr - neskôr privedie do nápravnovýchovného zariadenia.
V súčasnosti sa rieši problém bezdomovectva vo väčších mestách prevažne útulkami. Lenže tieto väčšinou fungujú iba ako nocľahárne. V noci sa vyspia a ráno sa idú túlať, tu bývajú a tam páchajú trestnú činnosť.
Útulky u nás sa v prevážnej väčšine obmedzujú len na poskytovanie ubytovania, stravy či niektorých ďalších služieb bezdomovcom. Taktiež veľké percento detí a mládeže sú vychovávaní a formovaní ulicou. Väčšinou majú problémy so záškoláctvom, v období určenom na vzdelávanie sa túlajú po mestách a v neskoršom veku sa len veľmi ťažko zaradzujú do normálneho života keďže „v rukách“ nemajú žiadne remeslo.

Možnosti riešenia problematiky - všeobecne
• Zahrabaním hlavy ako pštros do piesku. Ale to problém nerieši. Ak sa my nebudeme zaujímať o okrajové skupiny, neznamená to, že okrajové skupiny sa nebudú zaujímať o nás, lenže potom už bude neskoro plakať. Chorobe je ľahšie predchádzať, ako ju liečiť!?...
• Môžeme to ako spoločnosť riešiť dávaním almužny žobrákovi (zväčša bezdomovcom). Z vlastnej skúsenosti a od našich chlapcov vieme, že úspešný žobrák si môže vyžobrať rádovo niekoľko tisíc Sk denne a priživia sa na ňom ďalší bezdomovci, žiaľ tieto peniaze idú na alkohol, drogy, či „klepky“ a nie na osobnostný rozvoj samotného žobráka?!...
• Formou vyššie spomínaných nocľahárni?!...
• Dalo by sa im dať byty a nechať ich tam bývať a žiť?!...
• Zapojiť ich do komunity a komplexne pomôcť odštartovať do štandardnej spoločnosti. Chlapcom z ulice a problémovej mládeži umožniť získať aspoň základné zručnosti v 2-ročných učebných odboroch. Absolventom detských domovov dať nádej na získanie primeraného bývania - postavenie domčekov, prípadne zabezpečenie bytov.

Na základe našich skúsenosti od roku 1992 v práci s bezdomovcami a s problémovými občanmi a poznania situácie bezdomovcov na Slovensku sme sa rozhodli pre komunitný spôsob práce s touto skupinou. Je jasné, že v prvom momente sa zdá a aj je komunitný spôsob práce drahší a oveľa náročnejší ako keď dostanú len dávku v hmotnej núdzi, prípadne ubytovanie a niekde aj stravu. Lenže bezdomovci na ulici, ak sa im aktívne nevenujeme páchajú veľa fyzického, ale aj morálneho zla. Veď kto nahradí škody, ktoré vznikajú pri násilnej trestnej činnosti? Koľko stojí výkon trestu každého jedného väzňa? Taktiež mnohí bezdomovci konzumujú nadmerné množstva alkoholu, ale aj kombinácie rôznych liekov a tak najmä na zimu idú na protialkoholické liečenie, ktoré je mnohokrát už vopred odsúdené na neúspech, pretože po skončení liečenia sa len veľmi ťažko dá na ulici abstinovať. V našom resocializačnom stredisku a útulku by sme v rámci komunitnej práce s bezdomovcami chceli vytvoriť také zázemie, ktoré by pomáhalo bezdomovcom a problémovým spoluobčanom resocializovať sa a odštartovať do štandartného života, do rodín, kde by boli naopak užitoční a tvorili by hodnoty pre našu spoločnosť. Ku koncu roka 2005 sa u nás nachádzalo okolo 100 bezdomovcom z celého Slovenska. Väčšinou sú to klienti, ktorým často nikto nechce a nemôže pomôcť (mnohokrát nemajú občianske preukazy, kartičky poistencov, rozviazanie posledného prac. pomeru, či sú vyradení z úradu práce pre nespoluprácu - keď sú na ulici len veľmi ťažko si to sami vybavia a zaradia sa. A tak často končia vo výkone trestu).
Za roky práce s týmito ľuďmi vieme, že pomoc mala by byť komplexná, ako hovorí čínske príslovie, keď dáš chlapcovi rybu, dáš mu jedlo na jeden deň, keď ho naučíš chytať ryby, dáš mu jedlo na celý život. Aj my by sme ich chceli „naučiť chytať ryby“, čiže naučiť ich žiť a žiť samostatne. Je jasné, že mnohí so zníženým intelektom neodštartujú vôbec a budeme sa musieť o nich starať desiatky rokov, ale ani títo chlapci nie sú nečinní, pracujú podľa svojich možnosti najmä v poľnohospodárstve ako pomocná sila, kde sú spokojní. Väčšina chlapcov však má na to, aby sa zaradila do štandartnej spoločnosti.
Zvláštnu pozornosť si zaslúžia chlapci z detských do­mo­vov, ktorí sa u nás nachádzajú a sú rádové dvadsaťroční a bez akýchkoľvek plánov a nádeji do budúcna. Dokončili sme prvé dva dvojdomčeky, kde našli bývanie 4 rodiny. Aj v budúcnosti chceme s výstavbou bytov pre túto skupinu pokračovať. V súčasnosti dokončujeme prestavbu cirkevnej budovy v Malom Slavkove pri Kežmarku, kde za aktívnej podpory miestneho obecného úradu vznikne 9 nových sociálnych bytov. V týchto nájdu bývanie ďalší z našich chlapcov a dievčat, ktorí to so svojou zmenou myslia vážne, založili si rodinu a majú možnosť žiť plnohodnotný život aj mimo Žakoviec. Chceme taktiež zrealizovať chránené dielne, kde by bola zabezpečená výučba chlapcov najmä v oblasti stolárstva a kde by mohli nájsť uplatnenie a zmysel života aj niektorí telesne postihnutí.
Problémovým ľuďom v našom zariadení sa venujeme 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Venujeme sa im nielen v čase pracovnej terapie, ale aj po práci. Organizujeme pre nich rôzne akcie a taktiež sa im venujeme aj po večeroch pretože my, čo sa staráme o ich resocializáciu s nimi aj žijeme. Bezdomovci v našom zariadení nie sú nečinní.
Pri resocializácii používame 3 základné pravidlá
- zákaz alkoholu a návykových látok,
- prevencia a zákaz trestnej činnosti,
- pracovná terapia

Pri resocializácii u nás bezdomovci prechádzajú troma štádiami. V tom prvom, keď prídu ku nám, im nezáleží na nikom a na ničom, dokonca ani na nich samotných. V druhom štádiu im už záleží na nich samotných a v treťom štádiu už nepozerajú len sami na seba, ale aj ako pomôcť ešte núdznejším ako sú oni sami.
Pri pracovnej terapii pracujú bezdomovci pri prevádzke zariadenia kde bývajú. Nakoľko náklady na zabezpečenie stravy sú príliš vysoké snažíme sa byť sebestační v základných potravinách a preto niektorí pracujú v poľnohospodárskej prvovýrobe (sme sebestační v produkcii zemiakov, mlieka, vajec, mäsa, čiastočne pri produkcii zeleniny. V areály sme si zriadili pekáreň a sme teda aj sebestační v produkcii chleba, ba naopak odpredajom chleba dovonku môžeme získať aspoň čiastočné finančné prostriedky na chod kuchyne. Väčšina týchto chlapcov pracuje v stavebnej oblasti. Dá sa povedať, že budova pre telesne postihnutých je dielom bezdomovcov a tí aj cítia, že sú užitoční, že ich niekto potrebuje a vlastne mnohí našli nový zmysel života. V budove pre telesne postihnutých niektorí našli uplatnenie ako údržbári, ošetrovatelia, kuchári, kuriči. Do budúcnosti plánujeme zriadenie chránených dielni kde by niektorí chlapci spoločne s telesne postihnutými sa mohli uplatniť a vyrábať čo treba pre naše zariadenia, ale aj do vonku.
Základom našej resocializácie je zmeniť človeka nie len zvonku, lebo to je často len drezúra. Aj lev keď nad ním stojí krotiteľ s bičom urobí to čo od neho krotiteľ chce, ale keď krotiteľ nedá pozor, odzadu ho napadne. Podstatná práca je však zmeniť ich zvnútra, kde ich už nemeníme my, ale Boh a my sme len nástrojmi. Tí z nich, ktorí Boha prijali do svojho srdca, dokázali často podstatne zmeniť svoj život a keď to bolo možné aj napraviť krivdy, ktoré v minulosti spáchali. Základom denného režimu je svätá omša a ruženec. Podstatné pri tom je aj to, že naše resocializačné stredisko sa nachádza v budove fary. Snažíme sa však vyššie spomenutými pravidlami zmeniť ich aj zvonku.
Je napríklad veľmi zaujímavé sledovať symbiózu našich bývalých väzňov a telesne postihnutých. Väzni majúci odsedené mnoho rokov nakladajú postihnutých, o ktorých nemá nikto záujem. Babičkám tečú slzy od dojatia ako sa im títo potetovaní a životom ošľahaní chlapci venujú a keby vedeli koľko majú odsedené...!? Chlapci, nakoľko mnohí nemajú nikoho, sú šťastní, že môžu pomáhať.
Na lepšie pochopenie princípu fungovania resocializácie a pomoci bezdomovcom v našom zariadení, ktoré sa nachádza v budove fary môže poslúžiť aj porovnanie pre bezdomovcov, z ktorých mnohí už okúsili väzenský chlebíček:

FARA - BASA a BASA - FARA
- v base sa trestá zatvorením - vezmú ti slobodu
- na fare sa trestá pustením - darujú ti „slobodu“
- v base musíš byť - nemôžeš odísť
- na fare chceš byť - môžeš odísť
- v base musíš rešpektovať vnútorný poriadok-nie preto si tu
- na fare chceš rešpektovať vnútorný poriadok-preto si tu
- v base chcú, aby si tam bol - tvoja vôľa je vedľajšia
- na fare ty chceš, aby si tu bol - tvoja vôľa je rozhodujúca
- v base si sedel kvôli minulosti - bol si zlý...
- na fare „sedíš“ kvôli budúcnosti - chceš byť dobrý...
- ži však v prítomnosti: - minulosť už bola... nie je
- budúcnosť len bude ...tiež nie je
ale ty si – teraz – TERAZ CHCEM BYŤ DOBRÝ
- v base ti spočítali koľkokrát si šmykol
- na fare ti spočítame koľkokrát si sa postavil
- v base ti počítajú, že si padol do blata
- na fare ti vyčítajú, keď chceš ostať ležať v blate
- v base v pýche, nenávisti a zlosti spočítavaš, kto ťa podrazil,
ako sa mu odplatíš, keď sa vrátiš
- na fare v pokore, láske a trpezlivosti spočítavaš koho si ty
podrazil – ako sa mu odplatíš, keď sa vrátiš
- ak si basu pustil vnútorne nezmenený - ako preškolený gangster - ďalej budeš škodiť aj nevinným - možno rafinovanejšie
- ak faru opustíš vnútorne nezmenený - si preškolený „super gangster“ - budeš škodiť už nielen nevinným, ale aj svojím dobrodincom - len rafinovanejšie
Potkan a hyena zbabelo počká, kým dobrodinec, ktorý ich kŕ­mil trošku zaspí. Odmenia sa mu tak, že mu odhryznú nos, ale­bo ucho. Tchor pohryzie a zasmradí poľovníka, ktorý ho vyslobodil z pytliakovho klepca. Ale ty nie si potkan, ani hyena, ani tchor,...
- v base sa vysmievajú z tvojej beznádeje
- na fare sa tešíme, že máš znovu nádej
- v base si možno živoril
- na fare môžeš znova žiť
- v base si mal disciplínu za trest
- na fare máš disciplínu za odmenu
- v base aj keď nepočúvaš, musíš ostať
- na fare, keď nepočúvaš – nesmieš ostať
- Ak dodržiavaš vnútorný poriadok, nie je to známkou zbavenia tvojej svojprávnosti - je to tvoje slobodné rozhodnutie. Je to teda známkou tvojej vnútornej vyspelosti.
- Ak si sa rozhodol zmeniť, polepšiť sa, si na dobrej ceste.
- Zachovaj poriadok, poriadok zachová teba.
- Nie my ťa vyhadzujeme z fary - vyhodiť sa môžeš len ty sám.
- Je oveľa ľahšie urazene odísť v snahe zmeniť iných, ako pokorne ostať na mieste v snahe zmeniť seba.
- Dve šmykľavé lavičky máš k dispozícii cez rozbúrenú rieku - jednu so zábradlím, druhú bez zábradlia. Ktorú si vyberieš? Len hlúpy človek označí zábradlie za diskrimináciu. Ty si však slobodný, nie diskriminovaný - vyber si... my ti ponúkame lavičku so zábradlím... Keď budeš pozerať na cieľ, pochopíš, že zábradlie ťa neobmedzuje, ale ti pomáha... Možno to pochopíš až na druhej strane... Ak však predsa odídeš...
...Kto odíde z našej fary, neodchádza z nášho srdca.

 

Pri práci s klientmi DBSJ / DBM sa využívajú tieto metódy a techniky:

 

  • anamnestický rozhovor (osobná, rodinná, profesionálna, zdravotná anamnéza), v tejto fáze práce s klientom zohráva dôležitú úlohu, pretože je hlavným zdrojom informácii o klientovi ako osobnosti, jeho probléme a podkladom pre plánovanie práce s ním.
  • predovšetkým  motorickej, kognitívno - afektívnej a fyziologickej zložky správania klienta; stupňa adaptácie; spôsobu komunikácie a pod.
  • štúdium dokumentov - zdravotná karta, životopis, vyjadrenia súdu, vysvedčenia, pracovné zmluvy a pod.
  • duchovná terapia a duchovné poradenstvo – keďže DBSJ / DBM je zariadenie postavené na kresťanských princípoch, klienti sa zúčastňujú rôznych duchovných aktivít ( pravidelná sv. omša, modlitba sv. ruženca, v prípade záujmu sv. spoveď, adorácie, púte a pod.). Duchovné vedenie sa v našom zariadení osvedčilo ako účinný nástroj pozitívnych zmien v osobnom živote, v hodnotovom systéme, záujmoch, postojoch k sebe a iným, preto je hlavnou zložkou resocializácie v IKV. Duchovné vedenie zastrešuje Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c.    
  • individuálna terapia- terapeutické rozhovory; aktívne počúvanie; povzbudzovanie; modelovanie situácii; reflexia; konfrontácia; spätná väzba; pozorovanie správania, komunikácie (verbálnej i neverbálnej), zmien v nežiadúcich vzorcoch správania, hodnotovej orientácie a postojov klientov.
  • skupinová terapia- v DBSJ / DBM sa uskutočňujú skupinové sedenia s odborným personálom, riaditeľom a predstaveným zariadenia. V rámci skupinovej terapie sa rozoberajú aktuálne problémy klientov a navrhujú sa ich možné riešenia. 
  • pracovná terapia- veľkú časť terapie a resocializácie v DBSJ / DBM tvorí práca. Cieľom ergoterapie je naučiť klientov disciplíne, zodpovednosti a získať pracovné návyky, ktoré budú po odchode z tohoto zariadenia nevyhnutne potrebovať. Práca je rovnako dôležitá pre abstinujúcich klientov, ľudí po prepustení z nápravnovýchovných zariadení v rámci resocializácie, ako aj pre bezdomovcov a mladých ľudí, ktorí odchádzajú z detských domovov často nepripravený na život v spoločnosti a bez získania určitých pracovných a sociálnych zručností, aby boli schopní samostatne prežiť. Klienti sa v DBSJ / DBM môžu uplatniť v rôznych druhoch práce, podľa individuálnych schopností a možností. Najväčší podiel tvorí stavebná, živočíšna a poľnohospodárska výroba a  práca v lese. Klienti DBSJ / DBM sa podieľajú aj na udržiavaní a chode celého komplexu zariadení Inštitútu. Mnohí pomáhajú v DNSPM ako ošetrovatelia, pomocníci v kuchyni, starajú sa o udržiavanie čistoty v zariadení, prípadne zabezpečujú prevádzku kotolne. Ďalej sa môžu uplatniť ako šoféri, mechanici alebo pekári. Z prístupu klienta k práci sa dá predpokladať jeho psychosociálny stav, úroveň motivácie, disciplíny, zodpovednosti a celkového pokroku v resocializácii .
  • psychoterapia – podporuje efektívnosť resocializácie a socioterapie klientov. Je realizovaná našou psychologičkou, ktorý zabezpečuje pre klientov psychologický servis. V prípade potreby majú klienti možnosť v doprovode personálu kedykoľvek navštíviť psychiatrickú ambulanciu MUDr. A. Uhrovej v Kežmarku .
  • spolupráca s inými odborníkmi a inštitúciami: úrady štátnej správy; Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny; oddelenia sociálnych vecí na VÚC, pri magistrátoch a obecných úradoch; inštitúcie miestnej samosprávy; zdravotnícke zariadenia; zariadenia rezortu sociálnych vecí (detské domovy, diagnostické a výchovné ústavy...); zariadenia rezortu školstva; pedagogické a psychologické poradne; cirkevné inštitúcie; mestská a štátna polícia; prokuratúra; súdy; rôzne neštátne organizácie (napr. Úsmev ako dar); odborníci z oblasti legislatívy, ekonómie, práva, medicíny, pedagogiky, psychológie.


       Keďže život „na ulici“ je často úzko spojený s alkoholom, mnohí sa práve vtedy stanú závislými. Aby pomoc našim klientom bola efektívnejšia, poskytujeme resocializačný servis všetkým, (aj klientom, ktorí nemajú absolvovanú psychiatrickú liečbu).
       V rámci jednej našej organizačnej zložky (Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie) sa taktiež staráme o telesne postihnutých a starých ľudí. Veľké percento týchto klientov malo v minulosti negatívne skúsenosti s alkoholom a u mnohých je alkoholizmus dôvod ich terajších zdravotných problémov. V DSS DNSPM sa snažíme aspoň trochu pomôcť a zmierniť ich postihnutie.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899394

Úvodná stránka