Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

FSR - Pracovnou terapiou a vzdelávaním späť do spoločnosti

                                             

Názov projektu: Pracovnou terapiou a vzdelávaním späť do spoločnosti


Doba trvania projektu: 13.11.2007 – 31.10.2008
Projekt podporený v v rámci výzvy SOP ĽZ – FSR – 2007 / 2.1 / 01
Opis projektu:
Projekt sa snaží o celospoločenskú integráciu rôznych skupín marginalizovaných obyvateľov najmä prostredníctvom aktivizácie k zamestnaniu sa. Inštitút od roku 1992 pomáha núdznym – bezdomovcom, alkoholikom, bývalým väzňom, odchovancom detských domovov, telesne postihnutým, matkám s deťmi, rozvráteným rodinám. Prostredníctvom súboru aktivít, ako vzdelávanie v oblasti pestovania rýchlorastúcej vŕby , zriadením chránenej dielne, vytvorením a prevádzkovaním sociálneho podniku, absolvovaním tréningu v oblasti stavebníctva, inovatívnou formou poskytovania sociálnych služieb a pracovným poradenstvom projekt vytvára všetky predpoklady na zlepšenie ich zaradenia sa na trh práce.

Hlavným cieľom nášho projektu je zvýšiť počet pracovných príležitostí a vytvoriť podmienky pre zamestnateľnosť širokého spektra obyvateľov postihnutých sociálnym vylúčením s dôrazom na udržateľnosť zamestnania a zlepšenie ich životných podmienok

Špecifické ciele nášho projektu sú:

1. Personálne zabezpečiť a materiálne vybaviť projekt, vyškoliť a odborne pripraviť projektoví tím a odborný personál
2. Zaistiť dostatočnú poznávaciu bázu pre zdôvodnenie zásahov, špecifických prístupov v rámci jednotlivých komunít aj jednotlivcov 
3. Poskytovať pracovné príležitostí, získavanie mäkkých zručností a vzdelávanie zriadením sociálneho podniku, kde sa pre cieľovú skupinu vytvára stimulujúce a podporujúce pracovné prostredie
4. Prostredníctvom vzdelávania a tréningu získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pri pestovaní rýchlorastúcej vŕby, pri nakladaní s biomasou a pri kompostovaní
5. Inovatívnou formou poskytovať sociálne služby v domove sociálnych služieb pre telesne ostihnutých
6. Vytvoriť pracovné návyky zapojením frekventantov do pracovného procesu a vytvoriť individuálne pracovné a výkonové štandardy pre služby v oblasti stavebníctva.
7. Vykonávať osvetu o pomoci znevýhodneným skupinám

Cieľové skupiny: 
- Bezdomovci 
- Osoby po návrate z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody 
- Odchovanci z detských domovov a krízových stredísk bez sociálneho a rodinného zázemí 
- Osoby, závislé na alkohole, drogách alebo iných škodlivých návykových látkach a na gamblerství 
- Osoby, vystavované domácemu násiliu a týraniu 
- Viacpočetné domácnosti (s väčším počtom detí) a neúplné domácnosti 
- Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 
- Uchádzači o zamestnanie s nedokončeným základným vzděláním
-Uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím 
- Osoby so zodpovednosťou za nezaopatrené deti a odkázaných členov najbližšej rodiny


 

Konferencia FSR - 29.9.2008

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška


 
 
prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

ukončenie konferencie

ukončenie konferencie


 
 

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899414

Úvodná stránka