Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

Grantová schéma zameraná na zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok


 

Projekt je spolufinancovaný Europskou úniou

Projekt podporený cez:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Implementačná inštitúcia
 

Názov projektu: Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti osôb závislých od psychoaktívnych látok v resocializačných zariadeniach DBSJ v Žakovciach pre mužov a DBM v Ľubici pre ženy

 
Charakteristika projektu:


a) Cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť resocializačnú a rehabilitačnú starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok v resocializačnom zariadení DBSJ v Žakovciach pre mužov a DBM v Ľubici pre ženy
b) Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci resocializačného zariadenia, klienti resocializačného zariadenia
c) Hlavné aktivity projektu:
- vzdelávanie zamestnancov v resocializačných zariadení DBSJ v Žakovciach pre mužov a DBM v Ľubici pre ženy
- vzdelávanie a terapia klientov resocializačného zariadenia DBSJ v Žakovciach a DBM v Ľubici pre ženy
- osveta o činnosti resocializačných zariadení IKV

 

Očakávaný dopad na cieľové skupiny


        Projekt zvýši profesijnú schopnosť, zručnosť zamestnancov pracovať s osobami závislými od psychoaktívnych látok, napomôže zjednoteniu terapeutických postupov a tým prispeje k zvýšeniu kvality starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.
Zvýši sa informovanosť o službách v oblasti resocializácie a postresocializácie.
Zaangažovanosť a účasť cieľových skupín
          Do aktivít projektu budú začlenený všetci desiati klienti resocializačného a zariadenia a zamestnanci, ktorý sa starajú o klientov. 10 klientov absolvuje integrované poradenstvo a vzdelávanie, pričom táto aktivita umožní prekonať cyklus sociálneho vylúčenia, závislosť na sociálnych dávkach a poskytne klientom základné predpoklady pre ďalšie vzdelávanie alebo vstup na trh práce. Všetci klienti resocializačného zariadenia budú zapojený v rámci pracovnej terapie do pracovného procesu a taktiež im budú poskytnuté sociálne služby v rámci sociálneho poradenstva.
       Projekt navrhnutými aktivitami prispieva k sociálnej inklúzii cieľových skupín do spoločnosti a vytvára predpoklady k ich opätovnému začleneniu na trh práce prostredníctvom prehĺbenia vedomostí, získania praktických zručností a skúseností v oblastiach, ktoré sú vyžadované potenciálnymi zamestnávateľmi a na ktoré majú jednotliví účastníci predpoklady. Pre efektívnu zmenu sociálneho statusu sociálne vylúčených obyvateľov je jedným z najúčinnejších opatrení zabezpečiť aktivity spojené s možnosťou pracovať, prípadne sa aj dovzdelať. V takomto prípade môžu nastať aj pozitívne zmeny osobnosti, zmeny v ich hodnotovej a postojovej orientácii.
Preto sa projekt snaží o realizáciu takých aktivít, ktoré umožňujú cieľovej skupine vlastný rozvoj. Zároveň dbá na ich vzdelávanie a tréning a na ich rast a konkurencieschopnosť na pracovnom trhu s cieľom rozšíriť ich schopnosti a osobnostný potenciál.
 


Trvanie projektu

 október 2008 - august 2009

 

Výška grantu

24.893,55 €

 

Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Prechodný fond 2006. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút Krista Veľkňaza a za žiadnych okolností nemôže byť považovaný za postoj Európskej únie.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár1899412

Úvodná stránka