Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
IKV

Komunitné centrum

Plánujeme - Komunitné centrum

Čo je komunitné centrum?

V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity. Komunitné centrum je zariadenie, poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov, zároveň vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu a sociálnu prácu prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. Našou prioritnou marginalizovanou skupinou sú predovšetkým ľudia trpiaci rôznymi závislosťami a bezdomovci, ale venujeme sa aj deťom z chudobných, či neúplných rodín.

Vznik, poslanie a ciele KC IKV

             KC IKV je zariadenie bez právnej subjektivity, zaradené organizačne pod občianske združenie IKV v Žakovciach.
            Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb, vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré rozširujú jeho pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom.

Medzi základné ciele KC patrí:
zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,
poskytovanie poradenských činností pre potreby komunity a klienta,
poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít,
poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a podpora ich vzájomnej interakcie,
 včasná intervencia,
 prepojenie marginalizovanej skupiny a ľudí žijúcich v obci; vytvorenie pocitu spolupatričnosti,
odbúravanie predsudkov

Komunitné centrá sú strešnou inštitúciou, v ktorej sa poskytujú sociálne a vzdelávacie služby, realizujú programy, zamerané na podporu zamestnanosti, programy komunitného rozvoja a poskytujú asistenciu samosprávam a ďalším inštitúciám. Výraznou mierou napomáhajú k začleneniu marginalizovaných skupín do bežného chodu spoločnosti. Taktiež pôsobia preventívne, pomáhajú predchádzať mnohým nežiadúcim javom v spoločnosti vďaka svojím preventívnym programom, ale taktiež sú často krát účastníkmi krízovej intervencie.

Umiestnenie a typ KC IKV

KC IKV bude umiestnené v budove útulku pre bezdomovcov na adrese: KC IKV, 059 73 Žakovce 30.

Financovanie KC IKV

KC by malo byť financované zo zdrojov IKV a na základe zmluvy o NP KC s Implementačnou agentúrou pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia.

PLÁNOVANÉ OTVÁRACIE HODINY KC IKV

PONDELOK:  10:00-16:00
UTOROK:       10:00-16:00
STREDA:        7:00  - 17:00
ŠTVRTOK:      10:00 -16:00
PIATOK:         7:00   - 13:00

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.12.2017

meniny má: Sláva, Slávka

podrobný kalendár1601394

Úvodná stránka